ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมงานสานสัมพันธ์
  ด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงานสานสัมพันธ์ IT
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะส่งผลในการเพิ่มประสิทธิภาพของการศึกษา โดยในโครงการฯ ดังกล่าวได้จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาได้ร่วมสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน อาทิ เช่น การจัดการละเล่นต่าง ๆ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งจะจัดโครงการฯ ดังกล่าว ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2549 เวลา 16.00 - 20.30 น. ณ ชั้น 3 อาคารนวมินทรราชินี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงขอเชิญนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมงานในวันดังกล่าวปิด