บริษัท เอสโซ่ จำกัด มหาชน จัดโครงการกิจกรรมพิเศษ "Esso Challenge 2007 - Innovative Internship"
  เนื่องด้วย บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศ
ไทย ได้จัดโครงการกิจกรรมพิเศษ “Esso Challenge 2007 - Innovative Internship” ที่จะจัดขึ้นใน
ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 1 มิถุนายน 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
(Workshop) และการฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานต่างๆของเอสโซ่ (Internship) ให้กับนักศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 3 ให้มีความพร้อมในทุกด้านก่อนจะจบการศึกษาและก้าวเข้าสู่ความเป็นมือ
อาชีพในการทำงานจริง บนพื้นฐานของความมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ได้รับการฝึกอบรมเกิดการเรียนรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจริง ทาง
โครงการฯ จึงได้เชิญอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆรวมถึงผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานต่างๆ ของ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโม
บิลในประเทศไทย มาเป็นวิทยากรผู้ฝึกสอนและดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดโครงการฯ นอกจากนี้ ผู้ที่ได้
รับการฝึกอบรมยังมีสิทธิได้รับทุนการศึกษาจาก บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รวม
มูลค่าตลอดโครงการฯ กว่า 600,000 บาท

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการ “Esso Challenge 2007 - Innovative Internship” จะเปิดรับ
สมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ไม่จำกัดคณะ จากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่
6 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2549 โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม และสมัคร
เข้าร่วมโครงการฯ ได้ทางเว็บไซต์ www.essochallenge.com ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม
2549 หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลได้ที่ 0-2317-2138 ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00 – 18.00 น.


 
ชื่อไฟล์ : esso.doc
Download now
ปิด