ทุนวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
  นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ผ่านการอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้วสามารถสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยได้จากบัณฑิตวิทยาลัย โดยยื่นผ่านประธานที่ปรึกษาวิทยานพิพนธ์ ปริญญาโทขอได้ไม่เกิน 30,000 บาท ปริญญาเอกขอได้ไม่เกิน 60,000 บาท


 
ชื่อไฟล์ : ทุนวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา.pdf
Download now
ปิด