การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ (Grad-Research) ครั้งที่ 6
  บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ (Grad Research) ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2549 ณ อาคารมหามกุฎ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.grad.chula.ac.th/gradresearch6/

ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระนครเหนือ จะสนับสนุนค่าลงทะเบียนให้นักศึกษาคนละ 1,000 บาท


 
ชื่อไฟล์ : Grad Research 2006.pdf
Download now
ปิด