ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
  ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ระหว่างวันที่ 9-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยรูปแบบการสอบ Online

***ตามเอกสารแนบ***

ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565

ผู้ประกาศ : งานวิชาการ


 
ชื่อไฟล์ : 293256514171.pdf
Download now
ปิด