ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
  ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ระหว่างวันที่ 7-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 โดยรูปแบบการสอบ Online

***ตามเอกสารแนบ***

ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565

ผู้ประกาศ : งานวิชาการ


 
ชื่อไฟล์ : 284256593201.pdf
Download now
ปิด