ตารางสอบกลางภาค ระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
  ตารางสอบกลางภาค ระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ระหว่างวันที่ 4-12 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยรูปแบบการสอบ Online

***ตามเอกสารแนบ***

ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ผู้ประกาศ : งานวิชาการ


 
ชื่อไฟล์ : 308256416151.pdf
Download now
ปิด