ให้ทหารกองเกินที่อยู่ในกำหนดเรียกรับราชการ กองประจำการ ที่ขอรับหนังสือรับรองเพื่อไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรมการกงสุลกำหนด
  หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ทหารกองเกินที่อยู่ในกำหนดเรียกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ที่มีความประสงค์ขอรับหนังสือรับรองของสถานทูต/สถานกงสุล เพื่อไปศึกษา ณ ต่างประเทศปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรมการกงสุลกำหนด

ติดต่อ
นางสาวทิพานันท์ หิรัญรมย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร : 2734 
ชื่อไฟล์ : 46256494208.pdf
Download now
ปิด