นักศึกษาของมหาวิทยาลัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
  มีนักศึกษาในสังกัดคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน 1 คน ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


นางสาวทิพานันท์ หิรัญรมย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 2734


 
ชื่อไฟล์ : 74256413184.pdf
Download now
ปิด