ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการวันสหกิจศึกษาและฝึกงานวิชาชีพ มจพ.
  สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ได้จัดโครงการวันสหกิจศึกษาและฝึกงานวิชาชีพ มจพ.
ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ณ หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเวทีให้นักศึกษา อาจารย์ สถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรมและผู้สนใจได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับสหกิจศึกษา สร้างความตระหนักถึงความสำคัญ ประโยชน์ของการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
นางสาวทิพานันท์ หิรัญรมย์
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
โทร 2734

แหล่งที่มา (Source/URL): www.tgde.kmutnb.ac.th/coopday
 
ชื่อไฟล์ : 54256485619.pdf
Download now
ปิด