ขอเชิญเข้าร่วมในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
  ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมประดู่แดง
ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


 
ชื่อไฟล์ : 163256485900.pdf
Download now
ปิด