ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพและความกตัญญูที่มีต่อครู อาจารย์
โดยขอให้ส่วนงาน ส่งตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 20 คน เพื่อเข้าร่วมในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ


 
ชื่อไฟล์ : 153256410043.pdf
Download now
ปิด