ขอเรียนเชิญ เข้าร่วมในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดพิธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564
ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นการแสดงออก
ถึงความเคารพและความกตัญญูที่มีต่อครู อาจารย์ โดยขอให้ ส่วนงานจัดทำพานไหว้ครู จำนวน 1 คู่ และตัวแทนผู้ถือพานจำนวน 2 คน
เพื่อเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ


 
ชื่อไฟล์ : 153256495907.pdf
Download now
ปิด