โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

ได้ขยายวันรับสมัครข้อเสนอโครงการทุนพัฒนา โดยเปิดรับสมัครข้อเสนอเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ จนถึงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี และได้ที่ www.grad.kmutnb.ac.th

**โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ**ปิด