แนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  แนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยระบบอิเล็กทอรนิกส์ โดยการจัดส่งข้อมูลตามกลุ่มดังต่อไปนี้

1. กลุ่มงานกฎหมาย กลุ่มงานการศึกษา ค้นคว้าวิจัย นวัตกรรม และสาธิตต้นแบบ กลุ่มงานสื่อสาร และข้อมูล ข่าวสาร ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
2. กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ภายในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564

** โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ**


 
ชื่อไฟล์ : 32256416185.pdf
Download now
ปิด