มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระบบออนไลน์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563
  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระบบออนไลน์เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563

หัวข้อ "นวัตกรรม วิทยาศาสตร์สุขภาพ และคุณภาพการศึกษาเชิงดิจิทัลกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00-17.00 น.
*รูปแบบการจัดงาน Virtual Online Conference

ลงทะเบียนและส่งบทความออนไลน์ได้ที่
https://sites.google.com/eau.ac.th/eau-conference-en/home

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ


 
ชื่อไฟล์ : 71256416271.pdf
Download now
ปิด