โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยในปีการศึกษา 2564 ได้จัดสรรการให้ทุน จำนวน 25 ทุนต่อปี แบ่งเป็น ทุนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท 15 ทุน และระดับปริญญาเอก 10 ทุน

สามาถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี โทร. 0-2555-2000 ต่อ 2407, 2416-2417 และ 2422

**โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ**
 
ชื่อไฟล์ : 912256311243.pdf
Download now
ปิด