รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร(ภาษาไทย) ปีการศึกษา 2562
  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร(ภาษาไทย) ปีการศึกษา 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
- สาขาวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
2.) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ


 
ชื่อไฟล์ : 712256311580.pdf
Download now
ปิด