รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร(นานาชาติ) ปีการศึกษา 2562
  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร(นานาชาติ) ปีการศึกษา 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (นานาชาติ)
2.) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ข้อมูล (นานาชาติ)
3.) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ข้อมูล (นานาชาติ)


 
ชื่อไฟล์ : 712256312035.pdf
Download now
ปิด