รับสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มจพ. ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับนานาชาติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครให้กรอกข้อมูลใบสมัครทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ (บ.011) พร้อมเอกสาร/ประเภทที่สมัคร โดย Scan เอกสารทั้งหมดและส่งแบบ Online มาได้ที่ www.grad.kmutnb.ac.th (งานทุนนักศึกษา)

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวางแผนพัฒนาและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี โทร. 0-2555-2000 ต่อ 2416-2417 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.grad.kmutnb.ac.th

**โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ**


 
ชื่อไฟล์ : 288256315523.pdf
Download now
ปิด