ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร - การส่งมอบผลงานวิจัยและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่น 1
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร - การส่งมอบผลงานวิจัยและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่น 1

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2563 ณ ห้องบอลรูม เอ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 12,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.knit.or.th/web/odc1 และชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 21 กันยายน 2563

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพัชยา มาสมบูรณ์ โทร. 021267632-34 ต่อ 110 e-mail : patchaya@knit.or.th

**โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ**


 
ชื่อไฟล์ : 118256310314.pdf
Download now
ปิด