การเปิดรับสมัครทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ. และทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ประจำปี 2564
  ด้วยกรรมการบริหารกองทุน 60 ปี มจพ. มีนโยบายจัดสรรงบประมาณของกองทุนฯ เพื่อเป็นแหล่งทุนศึกษาวิจัย ประจำปี 2564 ได้แก่ ทุนโครงการดุษฏีบัณฑิต มจพ. จำนวน 5 ทุน และทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญเอก (เฉพาะนักวิจัยชาวต่างชาติ) จำนวน 6 ทุน

โดยผู้ที่สนใจขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาดังกล่าว สามารถสมัครขอรับทุนได้โดยยื่นแบบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ส่งมายังฝ่ายบริหารงานวิจัย สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

**โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ**


 
ชื่อไฟล์ : 147256382423.pdf
Download now
ปิด