ประกาศสำนักวิจัย เรื่อง รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2563
  ประกาศสำนักวิจัย เรื่อง รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2563

**ระยะเวลาการรับสมัคร 11 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2563
**ระยะเวลาทำวิจัย ณ ประเทศอินเดีย พฤศจิกายน 2563 - มกราคม 2564

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ


 
ชื่อไฟล์ : 196256390858.pdf
Download now
ปิด