ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินความสามารถ (แบบออนไลน์) เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ช่วงที่ 3)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินความสามารถ (แบบออนไลน์) ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (ช่วงที่ 3) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
+ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
+ สาขาวิชาสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ข้อมูล (นานาชาติ)
+ สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
+ สาขาวิชาการบริหารเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
+ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
+ สาขาวิชาสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ข้อมูล (นานาชาติ)
+ สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

หมายเหตุ วัน/เวลา และวิธีการสอบให้ดูแนบท้ายประกาศ


 
ชื่อไฟล์ : 136256314103.pdf
Download now
ปิด