กำหนดการลงทะเบียนนักศึกษา ระดับปริญญาเอกและปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
  กำหนดการลงทะเบียนนักศึกษา ระดับปริญญาเอกและปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

*****ดังเอกสารแนบ*****

หมายเหตุ :
1. จำนวนเงินค่าลงทะเบียน และวิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

2. นักศึกษาที่มีความประสงค์จองที่นั่งเรียน วิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ Graduate English I, II ให้นำเงินสดมาชำระ จำนวน 2,600 บาท ในวันที่มาลงทะเบียน เท่านั้น

***สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินแล้วไม่สามารถย้าย Section และไม่สามารถขอเงินคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น****

หน่วยงาน : วิชาการ

ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2563 
ชื่อไฟล์ : 116256315220.pdf
Download now
ปิด