คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แต่งตั้งให้ ผศ. ดร.สุนันฑา สดสี ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
  คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันฑา สดสี ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

**ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2567**

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 
ชื่อไฟล์ : 116256311530.pdf
Download now
ปิด