เชิญชวนส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช.
  วารสาร กสทช. มีความประสงค์เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความบริทัศน์ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ การบริหารจัดการ ตลอดจนสหสาขาวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการบริหารคลื่นความถี่ การกำกับดูแลกิจการกระจายเสียง หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยสามารถส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ ฉบับปี 2563 ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

**โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ**


 
ชื่อไฟล์ : 106256385123.pdf
Download now
ปิด