แจ้งผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ข) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (S-MITT) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562
  แจ้งผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ข) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (S-MITT) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562

***รายละเอียดดังเอกสารแนบ***

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563


 
ชื่อไฟล์ : 285256393113.pdf
Download now
ปิด