ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563"
  ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)” ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 2-6 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ โดยสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนำผลงานเข้าร่วมจัดแสดง **สามารถเสนอผลงานได้ ภายในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563

**รายละเอียดตามเอกสารแนบ**


 
ชื่อไฟล์ : 93256313442.pdf
Download now
ปิด