งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 16 (NCCIT2020)
  ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 16 (NCCIT2020)
ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี จัดโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

แหล่งที่มา (Source/URL): https://nccit.net/
 
ชื่อไฟล์ : 132256384712.pdf
Download now
ปิด