รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Sakura Exchange Program in Science เพื่อเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และองค์กรภาคเอกชน ในประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 14-22 ตุลาคม 2562
  รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Sakura Exchange Program in Science เพื่อเข้าร่วมศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย และองค์กรภาคเอกชน ในประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 14-22 ตุลาคม 2562 โดย Japan Science and Technology Agency (JST) ฟรีค่าเดินทางและค่าที่พัก!!!!!!!!! กำหนดการการรับสมัคร ดังนี้

คณะเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. 2562 – 7 ส.ค. 2562 นักศึกษากรอกใบสมัครที่ชั้น 6 ณ ห้องวิชาการ โดยมีคุณสมบัติผู้สมัคร ดังนี้
- ต้องเป็นนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาโท (แผน ก. / แผน ข.) หรือระดับปริญญาเอก
- มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ หากมีผลสอบภาษาอังกฤษในระดับนานาชาติ ให้แนบหลักฐานมาพร้อมการสมัครด้วย และสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา 1 ฉบับ

**กำหนดวันสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกตัวแทนคณะในวันพฤหัสบดีที่ 8 ส.ค. 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม (6A03) ชั้น 6 (สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ)**

**ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 9 ส.ค. 2562 เวลา 13.00 น. โดยผู้ผ่านการคัดเลือกมีเพียง 1 ท่าน เท่านั้น !!!!!!!!!

หมายเหตุ: โครงการนี้บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับ JST สนับสนุนค่าเดินทางและค่าที่พัก นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 10 คน (โดยมีตัวแทน คณะละ 1 คน)ปิด