ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายงานข้อมูลนักศึกษาที่เดินทางไปทำกิจกรรมทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ
  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อรายงานข้อมูลนักศึกษาที่เดินทางไปทำกิจกรรมทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ รายงานโดยใช้แบบฟอร์มคำร้อง บ.024

***ดังเอกสารเเนบ***

ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2562
ผู้ประกาศ : วิชาการ


 
ชื่อไฟล์ : 204256213540.pdf
Download now
ปิด