ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานประดิษฐ์คิดค้น ในกิจกรรม "งานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น" ประจำปีงบประมาณ 2562
  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานประดิษฐ์คิดค้น ในกิจกรรม "งานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น" ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)ได้กำหนดจัดกิจกรรม "งานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น" ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2561 เวลา 10.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 และบริเวณโถงกิจกรรมชั้น 1 อาคาร วช.4 วช. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สามารถส่งชื่อเข้าร่วมงานได้ภายในวันที่ 19 กันยายน 2561 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ผู้ประกาศ :งานวิชาการ
ประกาศ วันที่ 25 กันยายน 2561


 
ชื่อไฟล์ : 259256116405.pdf
Download now
ปิด