ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "Innovations for Street Food"
  ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "Innovations for Street Food" เพื่อเปิดโอกาศให้นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการปรับภาพลักษณ์อาหารริมทางด้วยงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมตลอดจนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

ผู้ประกาศ :งานวิชาการ
ประกาศ วันที่ 25 กันยายน 2561


 
ชื่อไฟล์ : 259256116282.pdf
Download now
ปิด