แจ้งกำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคเรียนที่ 3/2560 (ภาคฤดูร้อน)
  กำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโท คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคเรียนที่ 3/2560 (ภาคฤดูร้อน)

ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 9.00-12.00 น. โดยลงทะเบียนที่เลขาภาควิชา

***หมายเหตุ : การลงทะเบียนประจำภาคเรียนที่ 3/2560 (ภาคฤดูร้อน) จะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาเท่านั้น***

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ผู้ประกาศ งานวิชาการ


ปิด