ประชาสัมพันธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยร้อมสมัครทุน วช. ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  ประชาสัมพันธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยร้อมสมัครทุน วช. ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ: อาจารย์ ดร.วัชรีวรรณ จิตต์สกุล
หน่วยงาน: งานวิจัย


 
ชื่อไฟล์ : 45256117353.pdf
Download now
ปิด