สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดระบบสารสนเทศเนื่องจากมีการบำรุงรักษาระบบสำรองกระแสไฟฟ้าในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.
  ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการบำรุงรักษาระบบสำรองกระแสไฟฟ้า ในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ซึ่งมีผลทำให้กระแสไฟฟ้าห้องเซิร์ฟเวอร์ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ ดับ และส่งผลให้ระบบสารสนเทศต่างๆ ไม่สามารถใช้ได้ ในวันและเวลาดังกล่าว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ระบบสารสนเทศ ทางสำนักคอมพิวเตอร์ฯ จึงต้องทำการปิดระบบสารสนเทศดังต่อไปนี้

***ตามเอกสารแนบ***

ผู้ประกาศ: งานวิชาการ


 
ชื่อไฟล์ : 45256116301.png
Download now
ปิด