ข้อปฏิบัติสำหรับการลงทะเบียนนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 14 (NCCIT2018) สำหรับการขอรับทุนสนับสนุนฯ
  ข้อปฏิบัติสำหรับการลงทะเบียนนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 14 (NCCIT2018) สำหรับการขอรับทุนสนับสนุนฯ

นักศึกษาที่ได้รับข้อความตอบรับทางอีเมลให้มานำเสนอบทความ ให้นักศึกษาดำเนินการตามเอกสารแนบ โดยนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ จึงสามารถขอรับทุนสนับสนุนได้

1. ผ่านการสอบหัวข้อ และอนุมัติผลการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/ปัญหาพิเศษ
2. ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ประกาศ: อาจารย์ ดร.วัชรีวรรณ จิตต์สกุล
หน่วยงาน: วิจัย


 
ชื่อไฟล์ : 25256116233.pdf
Download now
ปิด