ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การสัมมนาความก้าวหน้าวิจัยแบบเปิด (Opened Colloquium)
  ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง การสัมมนาความก้าวหน้าวิจัยแบบเปิด (Opened Colloquium) ในวันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 8.00-16.30 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมิทรราชิน รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
ชื่อไฟล์ : 54256116464.pdf
Download now
ปิด