ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
  ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 – วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561


*** สำหรับวิชา Graduate English I, II และรายวิชาปรับพื้นฐาน
ผู้สอนจะแจ้งนักศึกษาและจัดสอบในชั่วโมงเรียน/นอกตารางสอบต่อไป

หากนักศึกษาท่านใดที่ลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มและรายวิชาดังกล่าวมีกำหนดการสอบตรงกับรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนปกติ
ให้แจ้งงานวิชาการ ภายในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น !!

****************************************************

ขอแจ้งนักศึกษา เรื่อง การแต่งกายเข้าห้องสอบและระเบียบในการเข้าห้องสอบ รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ


*** เอกสารในการเข้าสอบ***

ในการเข้าสอบทุกครั้งนักศึกษาจะต้องนำบัตรประจำตัว "อย่างใดอย่างหนึ่ง" ต่อไปนี้ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่และอาจารย์คุมสอบ
1.บัตรประจำตัวนักศึกษา
2.ใบแทนนักศึกษา หรือใบเสร็จการลงทะเบียนตัวจริง
3.บัตรประจำตัวประชาชน

ในกรณีนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาให้นักศึกษามาขอสำเนาเอกสารการคืนสภาพการเป็นนักศึกษากับทางภาควิชา เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าห้องสอบ


ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน 2561

ผู้ประกาศ : งานวิชาการ


 
ชื่อไฟล์ : 24256111192.pdf
Download now
ปิด