ประกาศผลสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560
  ประกาศผลสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

****ตามเอกสารแนบ****


ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2561
ผู้ประกาศ : งานวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชื่อไฟล์ : 153256115512.pdf
Download now
ปิด