แจ้ง การขอรับเงินประกันทรัพย์สินเสียหาย 1,000 บาท *นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอกทุกหลักสูตร* ที่อนุมัติผลให้สำเร็จการศึกษา / พ้นสภาพ / ลาออก ติดต่อขอรับเงินภายใน 6 เดือน
  แจ้ง การขอรับเงินประกันทรัพย์สินเสียหาย 1,000 บาท
*นักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอกทุกหลักสูตร* ที่อนุมัติผลให้สำเร็จการศึกษา / พ้นสภาพ / ลาออก
ติดต่อขอรับเงินภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่อนุมัติผลให้สำเร็จการศึกษา/พ้นสภาพ/ลาออก สามารถติดต่อขอรับเงินประกันทรัพย์สินเสียหายคืนได้ด้วยตนเอง

ติดต่อขอรับเงินที่งานการเงิน (อาคาร TGGS) ในเวลาราชการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.

เอกสารที่ใช้ในการขอรับเงิน
1 คำร้องขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย (ตามเอกสารแนบ)
2 สำเนาบัตรประชาชน
3 กรณีที่ไม่สามารถมารับเงินด้วยตนเองได้ ให้มีเอกสารดังนี้
3.1 คำร้องขอรับเงินค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย (ตามเอกสารแนบ)
3.2 หนังสือมอบอำนาจของงานการเงิน (ติดต่อขอรับได้ที่งานการเงิน)
3.3 สำเนาบัตรประชาชน

*เอกสารสำเนาบัตรจะต้องลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทั้งของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ*

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานการเงิน โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1602-1605 และ
โทร. 0-2587-4343

ผู้ประกาศ:งานวิชาการ


 
ชื่อไฟล์ : 222256115235.doc
Download now
ปิด