ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "แนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อขอทุนทำวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก"
  ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "แนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อขอทุนทำวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก" ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ห้อง 4A07 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เวลา 9.00-12.00 น.จัดโครงการโดยบัณฑิตวิทยาลัย รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ผู้ประกาศ: วัชรีวรรณ จิตต์สกุล/งานวิจัย
 
ชื่อไฟล์ : 22256110472.pdf
Download now
ปิด