ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
  ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560


ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 – วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561


*** สำหรับวิชา Graduate English I, II และรายวิชาปรับพื้นฐาน
ผู้สอนจะแจ้งนักศึกษาและจัดสอบในชั่วโมงเรียน/นอกตารางสอบต่อไป

หากนักศึกษาท่านใดที่ลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มและรายวิชาดังกล่าวมีกำหนดการสอบตรงกับรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนปกติ
ให้แจ้งงานวิชาการ ภายในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เท่านั้น !!

****************************************************

ขอแจ้งนักศึกษา เรื่อง การแต่งกายเข้าห้องสอบและระเบียบในการเข้าห้องสอบ รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ


*** เอกสารในการเข้าสอบ***

ในการเข้าสอบทุกครั้งนักศึกษาจะต้องนำบัตรประจำตัว "อย่างใดอย่างหนึ่ง" ต่อไปนี้ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่และอาจารย์คุมสอบ
1.บัตรประจำตัวนักศึกษา
2.ใบแทนนักศึกษา หรือใบเสร็จการลงทะเบียนตัวจริง
3.บัตรประจำตัวประชาชน

ในกรณีนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาให้นักศึกษามาขอสำเนาเอกสารการคืนสภาพการเป็นนักศึกษากับทางภาควิชา เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าห้องสอบ


ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ประกาศ : งานวิชาการ
 
ชื่อไฟล์ : 22256191248.pdf
Download now
ปิด