แจ้ง นักศึกษาภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MMIST) แผน ก ที่ลงรายวิชาวิทยานิพนธ์ ให้มารายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.ห้อง 7A07 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  แจ้ง นักศึกษาภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MMIST) แผน ก ที่ลงรายวิชาวิทยานิพนธ์ ให้มารายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.ห้อง 7A07 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ประกาศ:ชนัญชิตาปิด