แจ้งวัน เวลา เรียนรายวิชา Graduate English I,II ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
  แจ้งวัน เวลา เรียนรายวิชา Graduate English I,II ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

****เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561****

หมายเหตุ : นักศึกษาที่เรียน Graduate English II กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวีวรรณ หวานชิด ให้เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

รายชื่อนักศึกษาแต่ละ Section ตามเอกสารแนบ

*********************************************************************

นักศึกษาสามารถซื้อหนังสือได้ที่คณะศิลปศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 46 หรือ อาคารสวนปาล์ม
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 – วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

- หนังสือ Graduate English I ราคาเล่มละ 370 บาท
- หนังสือ Graduate English II ราคาเล่มละ 400 บาท

ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2561 
ชื่อไฟล์ : 261256191901.pdf
Download now
ปิด