ประกาศวันเริ่มเรียนของวิชา 070115857 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)
  แจ้งนักศึกษารหัส 60 (ทั้งที่เข้าเรียนภาคการศึกษาที่ 1/60 และ 2/60)

วิชา 070115857 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เริ่มเรียน ดังนี้

ตอนเรียนที่ 1 และ 2 เริ่มวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561
ตอนเรียนที่ 3 เริ่มวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561

ผู้ประกาศ : ผศ.ดร.ทิพยา จินตโกวิท


ปิด