เปลียนแปลงห้องเรียนและเวลา รายวิชา 070315101 Research Methodology for Data Communication and Networking
  เปลียนแปลงห้องเรียนและเวลา รายวิชา 070315101 Research Methodology for Data Communication and Networking โดยเปลี่ยนแปลงเป็น ดังนี้

ตอนเรียนที่ 1
เรียนเวลา 09.00-12.00 น. ห้อง 5A09

ตอนเรียนที่ 2
เรียนเวลา 18.00-21.00 น. ห้อง 5A09

ผู้ประกาศ: ผศ.ดร.นวพร วิสิฐพงศ์พันธ์


ปิด