แจ้งวันเริ่มเรียนรายวิชา 070115901 Database System Technology ภาคเรียน 2/2560
  แจ้งวันเริ่มเรียนรายวิชา
070115901 Database System Technology ภาคเรียน 2/2560

ตอนเรียนที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 13.00 – 16.00 น. ห้อง 5A10
ตอนเรียนที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 18.00 – 21.00 น. ห้อง 5A10


ปิด