แจ้งวันเริ่มเรียน รายวิชา 070115902 Operating System Technology ภาคการศึกษาที่ 2/2560
  เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561

ตอนที่ 1 เวลา 13.00-16.00 น ห้อง 4A03
ตอนที่ 2 เวลา 18.00-21.00 น ห้อง 4A03

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ
email: siranee.n@it.kmutnb.ac.th


ปิด